Tag: kiến thức dự toán xây dựng

Ý nghĩa của việc đo bóc khối lượng

Ý nghĩa của việc đo bóc khối lượng

Khối lượng xây dựng là căn cứ quan trọng có tính chất quyết định đến việc xác định giá trị dự toán và làm căn cứ quyết định đầu tư, chọn phương án đối với chủ đầu tư và là

Khái niệm về đo bóc khối lượng

Khái niệm về đo bóc khối lượng

Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Do tính khối lượng trước khi thực hiện nên còn được gọi