Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

Tính trùng lặp khối lượng xây dựng. Ví dụ: khi tính bê tông dầm xác định chiều cao dầm hết cả chiều dày sàn không trừ đi khối lượng đã tính vào sàn.

Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

Những sai sót thường gặp khi xác định khối lượng công tác xây dựng

– Tính thiếu hoặc tính thừa khối lượng tính từ thiết kế

– Kể thiếu đầu việc hoặc thừa đầu việc

– Bỏ sót (không tính) khối lượng xây dựng. Ví dụ: Có bản vẽ bố trí điều hoà, nhưng không tính khối lượng dẫn đến không lập dự toán mua sắm, lắp đặt điều hoà cho công trình.

– Tính trùng lặp khối lượng xây dựng. Ví dụ: khi tính bê tông dầm xác định chiều cao dầm hết cả chiều dày sàn không trừ đi khối lượng đã tính vào sàn.

– Phân tích công nghệ không phù hợp với công nghệ thi công xây dựng.

– Gộp chung khối lượng các loại kết cấu trong cùng một công tác không theo yêu cầu kỹ thuật.

– Nhầm đơn vị đo, thứ nguyên khi tính toán.