Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

Thường những người hiểu rõ về định mức sẽ rất thuận lợi và chuẩn trong bóc tách và số liệu bóc tách ra dễ dàng sử dụng cho các bước sau.

Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

Một số lưu ý khi đo bóc khối lượng

– Đơn vị tính: Đơn vị tính khối lượng công tác xây dựng phải phù hợp với đơn vị tính của định mức dự toán và đơn giá xây dựng công trình.

Thường những người hiểu rõ về định mức sẽ rất thuận lợi và chuẩn trong bóc tách và số liệu bóc tách ra dễ dàng sử dụng cho các bước sau.

– Quy cách của mỗi loại công tác là bao gồm những nhân tố ảnh hưởng tới sự hao phí như vật liệu, nhân công, máy thi công do đó ảnh hưởng tới giá thành của sản phẩm xây dựng khi định giá. Nên quy cách cần ghi đầy đủ các thông tin của công việc, chính xác quy cách để không nhầm lẫn với công việc khác.

– Phần diễn giải tính toán khối lượng phải diễn giải công việc tính toán đang được tính ở bản vẽ nào, vị trí trong bản vẽ đó ở đâu…